Wypadek rolniczy

0
1794

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC ROLNIKA

Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych (Dz. U. nr 76, poz. 1152 z późn. zm.) każda osoba fizyczna, która posiada działalność rolniczą, mająca grunty rolne o powierzchni, która będzie przekraczała łącznie 1 hektar oraz podlegająca opodatkowaniu podatkiem rolnym, posiada obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolnika. Jeśli dany rolnik posiada gospodarstwo w ramach działów specjalnych produkcji rolnej, musi podpisać umowę ubezpieczenia OC niezależnie od obszaru gruntów rolnych, które do niego należą.

odszkodowanie z oc sprawcy

CO DAJE OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC ROLNIKA ?

odszkodowania z oc

Najważniejszym zadaniem ubezpieczenia OC rolnika, jest zagwarantowanie rekompensaty w postaci odszkodowania osobom, które poniosą stratę w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego. Ubezpieczenie to  będzie chronić, więc osoby poszkodowane w wypadkach rolniczych, równocześnie też chroniąc interesy rolnika, ponieważ w sytuacji zaistnienia wypadku w jego gospodarstwie, to ubezpieczyciel, a nie sam rolnik zrekompensuje poszkodowanemu poniesione straty. Najmniejsze sumy gwarancyjne OC rolnika są tak naprawdę bardzo wysokie i będą wynosić odpowiednio 5 000 000 euro w przypadku szkód osobowych oraz 1 000 000 euro w przypadku szkód majątkowych.

PRZED CZYM CHRONI UBEZPIECZENIE OC ROLNIKA ?

Ubezpieczenie OC rolnika będzie obejmowało odpowiedzialnością cywilną wszystkie osób pracujące w jego gospodarstwie rolnym, czyli samego rolnika, jego rodzinę, pracowników i czasami też inne osoby, za szkody powstałe w związku prowadzeniem przez rolnika gospodarstwa rolnego oraz w czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Trzeba przy tym zauważyć, że za osobę, która pracuje w gospodarstwie rolnym rolnika uważa się również taką osobę, która dokonuje nagłych prac na terenie gospodarstwa, a także osobę świadczącą rolnikowi pomoc sąsiedzką.

W przypadku, gdy taką szkodę będzie ponosić osoba trzecia, a więc nie pracująca w gospodarstwie rolnym, odszkodowanie będzie obejmowało tak szkody osobowe, jak uszkodzenie ciała, oraz szkody majątkowe, czyli zniszczone rzeczy. Jeśli szkodę poniesie osoba pracująca w danym gospodarstwie, to odszkodowanie będzie obejmowało wyłącznie szkody na osobie.

Jeżeli chodzi o odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń na podstawie ubezpieczenia OC rolnika, to dotyczyć będzie ono tak samo szkód wyrządzonych w związku z wypełnianiem w gospodarstwie rolnym zadań ściśle rolniczych, jak i szkód powstałych w wyniku szeroko pojętego działania gospodarstwa rolnego, czyli np. szkód powstałych w efekcie wykonywania prac remontowych na jego terenie, a także szkód wynikłych w związku z ruchem rolniczych pojazdów. Do takich pojazdów nie zalicza się jednak ciągnik rolniczy, który jako pojazd mechaniczny musi mieć umowę ubezpieczenia OC, takie jakie mają posiadacze pojazdów mechanicznych.

ZA CO NIE ODPOWIADA UBEZPIECZYCIEL ?

Musimy wiedzieć, że ubezpieczyciel nie będzie odpowiadać za szkody majątkowe, które będą wyrządzone rolnikowi i osobom pozostającym z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym, albo pracującym w jego gospodarstwie. Do tego, nie będzie on odpowiadał za takie szkody, jak:

odszkodowanie z oc sprawcy
 • spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych niepochodzących od zwierząt;
  w mieniu, spowodowane wadą towarów dostarczonych przez osobę objętą ubezpieczeniem czy wykonywaniem usług;
 • powstałe na skutek uszkodzenia, zniszczenia, utraty albo zaginięcia rzeczy wypożyczonych czy przyjętych przez osobę objętą ubezpieczeniem OC rolników do użytkowania, przechowania albo naprawy;
 • polegające na utraceniu gotówki, biżuterii, dzieł sztuki, papierów wartościowych, różnego typu dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i innych;
 • polegające na zanieczyszczeniu albo skażeniu środowiska;
  wynikłe z kar pieniężnych, grzywien sądowych czy administracyjnych, a także kar czy grzywien powiązanych z należnościami wobec budżetu państwa.

Trzeba również powiedzieć, że w momencie, gdy do wyrządzenia szkody dojdzie naumyślnie, albo pod wpływem alkoholu czy narkotyków, albo środków psychotropowych, to zakład ubezpieczeń co prawda pokryje szkodę, ale później będzie się domagał zwrócenia całej kwoty, jaką na to wydał.

CO JEŻELI ROLNIK NIE POSIADA  OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA OC ?

Chociaż istnieje ustawowy obowiązek zawierania umowy ubezpieczenia OC, nie wszyscy rolnicy go posiadają. Jeżeli wówczas dojdzie do wypadku w gospodarstwie rolnym takiego rolnika nie mającego OC, to osoba poszkodowana otrzyma pieniądze z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

PODSTAWY ODPOWIEDZIALNOŚCI ODSZKODOWAWCZEJ

Ubezpieczenie OC rolnika będzie obejmowało szkody, w których rezultacie dojdzie do śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia, albo utraty czy zniszczenia mienia osoby poszkodowanej, które powstaną w wyniku działania rolnika, lub osoby, za którą on ponosi odpowiedzialność. Takie odszkodowanie, będzie wypłacone tylko wtedy, jeśli poszkodowany będzie w stanie udowodnić, że to właśnie te osoby są odpowiedzialne za wyrządzenie szkody. Może się to odbywać poprzez podjęcie konkretnych działań, albo ich zaniechanie.

Co więcej, to poszkodowany będzie musiał udowodnić, że istnieje związek między czynem sprawcy, a powstaniem szkody.

Co więcej, odpowiedzialność odszkodowawcza będzie występowała jedynie wtedy, gdy czynności podczas których doszło do szkody, były bezpośrednio powiązane z posiadaniem i prowadzeniem gospodarstwa. Jednak nie ma znaczenia, gdzie one były wykonywane, czy na terenie gospodarstwa, czy poza nim, np. podczas koszenia trawy na łące.

JAKIE ROSZCZENIA PRZYSŁUGUJĄ POSZKODOWANEMU W WYPADKU ROLNICZYM ?

Poszkodowany w wypadku rolniczym, odpowiednio z zasadą pełnego odszkodowania wyrażoną w art. 361 k.c., powinien uzyskać rekompensatę za wszystkie poniesione szkody.

Wypadek rolniczy

W przypadku osób trzecich, będzie to dotyczyć szkód na osobie, jak i na mieniu, a jeśli chodzi o rolnika i osoby z nim mieszkające, czy u niego pracujące, o szkody osobowe.
Art. 361 k.c. daje prawo zażądania pokrycia poniesionych przez niego strat, ale też zwrotu korzyści, które mógłby on uzyskać, jeśli tej szkody by mu nie wyrządzono.

Taka osoba poszkodowana, ma prawo ubiegać się o:

 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, jednorazowe świadczenie finansowe, które ma
 • złagodzić cierpienia fizyczne i psychiczne;
 • zwrot kosztów związanych z wypadkiem, leczenie, rehabilitacja, leki, adaptacja mieszkania, konieczność zmiany wykonywanego zawodu;
 • rentę uzupełniającą, wyrównać ma różnice w dochodach, jakie poszkodowany miał przed wypadkiem i teraz po wypadku;
 • kapitalizację renty – jednorazowe odszkodowanie, kiedy poszkodowany w efekcie wypadku jest inwalidą, a renta pozwoli mu zmienić zawód albo otworzyć własną działalność. Jednak wtedy zabierana jest renta uzupełniająca;
 • rentę na zwiększone potrzeby, zapewnia finanse potrzebne na zakup środków niezbędnych do poprawy zdrowia;
 • zwrot utraconych zarobków, w krótszych okresach niezdolności do pracy;
 • odszkodowanie z tytułu poniesionych kosztów naprawy albo odkupienia uszkodzonej czy
 • utraconej rzeczy, holowania uszkodzonego pojazdu.

Jeżeli osoba poszkodowana, w wyniku wypadku poniesie śmierć, jej najbliżsi mają prawo ubiegać się o:

 • odszkodowanie, przyznawane, jeśli w wyniku śmierci poszkodowanego pogorszyły się
 • znacznie warunki życiowe najbliższych osób;
 • zwrot kosztów leczenia i pogrzebu poszkodowanego, poniesionych przez członków jego rodziny;
 • rentę alimentacyjną, uzupełnia ona dochody osób, na których zmarły miał obowiązek płacenia alimentów, a także tych które zmarły za życia stale oraz dobrowolnie wspomagał finansowo;
 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, jednorazowe świadczenie, mające złagodzić cierpienia fizyczne i psychiczne najbliższych członków rodziny.

Trzeba jednak powiedzieć, że jeżeli poszkodowany, samy przyczyni się do wypadku, albo powiększy jego szkody, to zgodnie z art. 362 k. c., udzielone odszkodowanie będzie zmniejszone o ustalony wskaźnik procentowy, który będzie zależeć od oceny stanu faktycznego dokonanej przez sąd w toku postępowania cywilnego.

PROCEDURA DOCHODZENIA ODSZKODOWANIA ZA WYPADEK ROLNICZY OD UBEZPIECZYCIELA

Jeżeli zgłosiliśmy ubezpieczycielowi szkody w gospodarstwie rolnym, to ma on teraz 30 dni na wydanie decyzji, w jakim zakresie i w jakiej wysokości zostanie takie świadczenie wypłacone osobie poszkodowanej. Jeżeli trzeba wyjaśniać dodatkowe okoliczności, a sprawa jest mocno skomplikowana, to wówczas ten czas może być wydłużony, do maksymalnie 90 dni. Jeżeli w tym terminie nie otrzymamy należnych pieniędzy, to możemy się domagać wypłacenia ustawowych odsetek.

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z USŁUG KANCELARII ODSZKODOWAWCZYCH W ZAKRESIE DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ZA WYPADEK ROLNICZY ?

Bardzo często jest tak, że sprawy z zakresu wypadków rolniczych zaliczają się do spraw trudnych i niezwykle skomplikowanych. Oczywiście ich zasady wynikają z odpowiednich przepisów, jednak może się okazać, że osoba poszkodowana będzie miała problem ze zrozumieniem tego wszystkiego. Dlatego właśnie towarzystwa ubezpieczeniowe, bardzo często wykorzystują tego typu problemy, aby móc stosować interpretacje, które są niekorzystne dla poszkodowanych. Dlatego właśnie, warto tego typu sprawy zlecać profesjonalistom. To oni posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, a więc możemy być pewni, że będą bardzo skuteczni w wywalczeniu dla nas odpowiedniego odszkodowania, a także pozostałych świadczeń.

Co więcej, będziemy mogli na bieżąco rozwiewać u nich swoje problemy, a także będziemy mieli pewność, że dopilnują wszystkich terminów, jakie tutaj powinny być spełnione, tak abyśmy mieli pewność, że wszystkie dokumenty zostaną złożone w odpowiednim czasie. Jeśli okaże się, że z całą sprawą będziemy musieli iść do sądu, to oni także zajmą się tym wszystkim, a my będziemy mogli na spokojnie oczekiwać na wyrok, który niejednokrotnie będzie zasądzał wyższe odszkodowanie niż pierwotnie chcieliśmy. Oddając takie sprawy profesjonalistom, mamy pewność, że wszystko skończy się jak najlepiej dla nas.

[Głosów:1    Średnia:5/5]
odszkodowania

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here